ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

СÃ×MIXÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 1962

   Òƶ¯ÊåÊåСÃ×MixÍæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩСÃ×MixÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬Ð¡Ã×MixÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  Ð¡Ã×MixÍæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º464158794            
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6516 M44 2010-12-13 7818412072461 С°×Ãû×Ö±»ÇÀ ×òÌì 01:10
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2680388 ¼«ËÙÐdz½ 2018-8-13 10:30
·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..3811 binbinshe 2015-2-15 457245153354 wochenkang 2 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] СÃ×mix miui8 ×îÐÂÎȶ¨°æ ÏßË¢¾ÈשFastbootÍêÕû°ü attach_img  ...23456..8 ÏßË¢¾Èש´ïÈË 2017-4-27 878520 hrcliang 4 ÌìÇ°
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10 8.10.19¹úÄÚ¿ª·¢°æ ÆƽâÖ÷Ìâ|Ãæ¾ß|ºÚÓò|¸ß¼¶ÉèÖÃ|CPUµ÷½Ú|ѤÀöÌØЧ attach_img New bbk520 ×òÌì 12:06 5122 bbk520 ×òÌì 23:39
[½Ì³Ì] СÃ×MIX ÃâË¢µÚÈý·½recovery »ñÈ¡ÍêÕûROOT ºÍ °²×°¼¤»îXPOSED¿ò¼Ü½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..20 СÍñ 2016-11-24 23120138 zhangliao ×òÌì 21:21
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10 8.10.12¹úÄÚ¿ª·¢°æ ÆƽâÖ÷Ìâ|Magisk|ºÚÓò|¸ß¼¶ÉèÖÃ|CPUµ÷½Ú|Á÷³©Ê¡µç attach_img bbk520 2018-10-12 10233 bbk520 ×òÌì 11:49
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Mix ħȤ8.1¼«ÖÂÓÅ»¯ ÓÎÏ·¼ÓËÙ ¹éÊôµØ Ô²½ÇÆÁÄ» ÐÂÔöÇ¿ÉèÖà ³¬¼¶Á÷³© Çåˬʡµç attach_img  ...2 zyyccb 2018-10-4 16425 825908528 Ç°Ìì 21:24
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10 8.10.15²¨À¼¿ª·¢°æ Ãâ·ÑÖ÷Ìâ|Ãæ¾ß|ºÚÓò|¸ß¼¶ÉèÖÃ|²¼¾ÖÇл»|Á÷³©ÎÞ¹ã¸æ New bbk520 5 ÌìÇ° 10172 bbk520 Ç°Ìì 19:50
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10 8.9.18 ²¨À¼°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|²¹¶¡°æºÚÓò|CPU¿ØÖÆ|ÆÁĻԲ½Ç attach_img New 1844855803 Ç°Ìì 15:22 190 hongcrown Ç°Ìì 15:22
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10 8.10.18 IOS²¼¾Ö Ë«Öع¦ÄÜ ¹ý¶È¶¯»­ »úÐ͸ü¸Ä ʱÖÓ·ç¸ñ DPI ÉÁ¹âµÈ attach_img New Wans Ç°Ìì 14:54 070 Wans Ç°Ìì 14:54
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Mix/miui10²¨À¼¿ª·¢°æ/Ö÷ÌâÆƽâ/AI¼Ó³Ö/ÍêÕûRoot/ÈËÁ³Ê¶±ð/²¼¾ÖDPI/È¥³ý¹ã¸æ attach_img New Ïû»ê87 Ç°Ìì 10:54 379 Ïû»ê87 Ç°Ìì 10:55
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10²¨À¼ 8.10.10 ÖÇÄÜÒýÇæ-Ö÷ÌâXX-ºÚÓò-·ÉËÙÄÚºË-̧ÊÖ»½ÐÑ attach_img  ...2 ±ðÍýÏëÅÝÎÒ 2018-10-10 22482 gsd1024 Ç°Ìì 10:46
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10.0.1.0Îȶ¨°æ Ö÷ÌâÆƽâ Ö§³ÖÈËÁ³ òñÉß ºÚÓò ¸ß¼¶ÉèÖà DPI ¾«ÐĶ¨ÖÆ attach_img  ...234 ½ã½ãaa 2018-9-12 402430 lck820304 Ç°Ìì 08:15
[Ë¢»ú°ü] [²¨À¼°æ]СÃ×MIX/MIUI10/8.10.17/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼö... attach_img New °ËÒ»°Ë 3 ÌìÇ° 489 hongcrown 3 ÌìÇ°
[ÆÀ²â] ÒÔÇ°»¹ÊÇѧÉúµÄʱºòºìÃ×noteϵÁÐ ´Ó1Óõ½4x New ÎÒ¼Ò´óÒ¯ 3 ÌìÇ° 048 ÎÒ¼Ò´óÒ¯ 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10¿ª·¢°æ8.10.15 Ö÷ÌâÃâ·Ñ ÈËÃæʶ±ð ¼«¼òÓÅ»¯ ºÚÓò òñÉßÒôЧ ¸öÐÔ»¯ÉèÖà attach_img New call_meؼСؼҶ 3 ÌìÇ° 694 niuniupei 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [СÃ×]Mix.miui10(10.17)¹úÄÚ¿ª·¢.Ö÷ÌâÆƽâ.AI¼Ó³Ö.ÈËÁ³Ê¶±ð.root attach_img New ¾²Ïã 3 ÌìÇ° 3101 niuniupei 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10 8.10.17Òâ´óÀû¿ª·¢°æ Ãâ·ÑÖ÷Ìâ|Ãæ¾ß|ºÚÓò|¸ß¼¶ÉèÖÃ|²¼¾ÖÇл»|ÎÞ¹ã¸æ attach_img New bbk520 3 ÌìÇ° 064 bbk520 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10 8.9.16 ¹úÄÚ°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|²¹¶¡°æºÚÓò|CPU¿ØÖÆ|ÆÁĻԲ½Ç attach_img New 1844855803 4 ÌìÇ° 486 my8899 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI9×îÐÂÎȶ¨°æV9.5.2.0 supersuȨÏÞ Ãâ·ÑÖ÷Ì⠶űÈÒôЧ ¼«ËÙ¼ò½à Îȶ¨ attach_img  ...23 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-6-16 28797 l4st1 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Mix²¨À¼°æ MIUI10 8.10.16 ×Ô¶¯½ÓÌý Ðü¸¡µ¼º½ ²¼¾ÖÇл» prop±à¼­ dpiµ÷½Ú attach_img New Super_LIN 4 ÌìÇ° 052 Super_LIN 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Mix ħȤ8.1 Îȶ¨Ô´Âë Á÷³©Ê¡µç CPUµ÷½Ú ʱ¼ä¾ÓÖÐ ÔöÇ¿ÉèÖà ΨÃÀºÃÓà ÍƼöʹÓà attach_img New super12 4 ÌìÇ° 797 hxy1424742004 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10 8.10.14¿ª·¢°æ ¼«Ö¾«¼ò supersu Ö÷ÌâÈ«Ãâ ºÚÓò ¸ß¼¶ÉèÖà òñÉßÒôЧ... attach_img New ÚäÄ°-ÎÞ¸è 6 ÌìÇ° 9220 ÕÅÓñ¿­ 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX RR-N ¶Å±ÈòñÉß ÆÁĻԲ½Ç ÊÖÊÆ Xp ºÚÓò WIFI²é¿´ ¶¯»­ »ðÁ¦È«¿ª AI»·ÈÆ attach_img Kanganɳ 2018-10-6 10292 Kanganɳ 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [¹úÄÚ°æ]СÃ×MIX/MIUI10/8.10.15/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼö... attach_img New °ËÒ»°Ë 5 ÌìÇ° 5132 Î÷԰СÀµ 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [²¨À¼°æ]СÃ×MIX/MIUI10/8.9.24/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼöË¢»ú attach_img °ËÒ»°Ë 2018-9-24 3191 flashwangzi 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Mix¿ª·¢°æ MIUI10 8.10.14 ×Ô¶¯½ÓÌý Ðü¸¡µ¼º½ ²¼¾ÖÇл» prop±à¼­ dpiµ÷½Ú attach_img New Super_LIN 6 ÌìÇ° 6131 Ò»µãÇáÑÌ 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Mix MIUI10.0.1.0 ºÚÓò ROOT òñÉßÒôЧ ×ÀÃæÌìÆø Ö÷ÌâÈ«Ãâ ÈËÁ³ ·ÖÆÁ ÍƼö³¤ÆÚʹÓà attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-10-12 7152 jw237929968 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Mix MK81.0 ¼«ËÙÁ÷³© ³¬Ç¿Ê¡µç ¹éÊôµØ Ô²½ÇÆÁÄ» ÐÂÔöÇ¿ÉèÖà ³¬¼¶Á÷³© Çåˬʡµç attach_img super12 2018-10-12 5161 jahong 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX [MIUI10-8.10.13] ÏÂÀ­²¼¾Ö|ÏÔÃëIOS|ͼ±êÒþ²Ø|XPµ¼º½|¹ú¼Ê֪ͨ 1013¸ümandfx attach_img New mandfx 7 ÌìÇ° 8197 hrcliang 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Flyme6¡¿Ð¡Ã×MIX Flyme6.7.6.23R »ùÓÚMIUI8Îȶ¨°æ+Ô­³§ÉèÖÃ+Ö÷ÌâÆƽâ attach_img  ...23456..11 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-6-30 1289804 ÎâêÏ9527 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Mix ħȤ8.1 ÖÇÄÜ¼Ó³Ö »ðÁ¦È«¿ª ÍøËÙÏÔʾ ¹éÊôµØ ÔöÇ¿ÉèÖà ¾­µäºÃÓà Á¦¼öʹÓà attach_img  ...2 zyyccb 2018-9-25 16949 zy775852133 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10.0Îȶ¨°æ Ö÷ÌâÈÎÑ¡ ºÚÓò ÍêÃÀ¾«¼ò ÓÅ»¯Ê¡µç ¾«¼ò attach_img  ...2 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-10-8 13509 jw237929968 2018-10-12 14:40
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10 8.10.5¹úÄÚ¿ª·¢°æ ÆƽâÖ÷Ìâ|Magisk|ºÚÓò|¸ß¼¶ÉèÖÃ|CPUµ÷½Ú|Á÷³©Ê¡µç attach_img  ...2 bbk520 2018-10-5 14567 szlkk91446961 2018-10-11 23:49
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10¿ª·¢°æ8.8.29 Éî¶ÈÓÅ»¯ Ö÷ÌâÈ«Ãâ ÈËÃæ½âËø DPI È«Ï¢¶Å±È XP ¶à¹¦ÄÜÉèÖà attach_img  ...23 call_meؼСؼҶ 2018-8-29 281861 30566584 2018-10-11 04:32
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Flyme6¡¿Ð¡Ã×MIX Flyme6.7.12.22R ¹Ù·½MIUIµ×°ü+Ö÷ÌâÆƽâ+ºÚÓò+¸½¼ÓÉèÖà attach_img  ...2 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2018-1-2 231738 jacky130142 2018-10-6 17:17
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10²¨À¼ 8.10.6 ÖÇÄÜÒýÇæ-Ö÷ÌâXX-ºÚÓò-·ÉËÙÄÚºË-̧ÊÖ»½ÐÑ attach_img ±ðÍýÏëÅÝÎÒ 2018-10-6 0148 ±ðÍýÏëÅÝÎÒ 2018-10-6 12:31
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10 8.10.1²¨À¼¿ª·¢°æ ÎÞ¹ã¸æ|Ãæ¾ß|init.d|ºÚÓò|Ö÷ÌâÃâ·Ñ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|ÊÊ... bbk520 2018-10-1 7163 bbk520 2018-10-5 18:43
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX ÑøÀÏרÓá¾0809¡¿RR-Nougat ¶Å±ÈòñÉß ¾­µäÖØÏÖ ×ÔÓÉɾ¼õ Xposed ºÚÓò attach_img  ...2 Kanganɳ 2018-8-10 141196 a123463727 2018-10-5 15:46
[Ë¢»ú°ü] [СÃ×]Mix.miui10(10.5)²¨À¼¿ª·¢.Ö÷ÌâÆƽâ.AI¼Ó³Ö.²¼¾ÖÇл».Magisk¿ò¼Ü.ÈËÁ³Ê¶±ð attach_img ¾²Ïã 2018-10-5 7185 flashwangzi 2018-10-5 13:41
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MK81.0 ¶À´´¶¯»­ ʱ¼ä¾ÓÖÐ Ç¿´óÒýÇæ »ðÁ¦AI Á÷³© ºÚÓò Á³Æ× Xp ±ùÏ䶳½á attach_img Kanganɳ 2018-10-4 5230 my8899 2018-10-4 22:15
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Mix lineage-15.1 ÖÐÇï¾ÞÏ× ÇåÐÂÁ÷³© Ô²½ÇÆÁÄ» ROOT WIFI²é¿´ ÍøËÙÏÔʾ ÔöÇ¿Éè... attach_img zyyccb 2018-9-24 5233 a123463727 2018-10-4 19:53
[Ë¢»ú°ü] Wakeup_mix_V10_8.10.1ÖÐ˹¹úÇì°æ-Magisk+XP¿ò¼Ü-ÈËÁ³-¶¯»­Áбí-¶à¹¦ÄÜÉèÖÃ-ºÚÓò 0756tang 2018-10-4 3225 hongcrown 2018-10-4 17:15
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Mix/miui10¹úÄÚ¿ª·¢°æ/Ö÷ÌâÆƽâ/AI¼Ó³Ö/ÍêÕûRoot/³¤ÆÚʹÓà attach_img Ïû»ê87 2018-10-4 5187 niuniupei 2018-10-4 16:25
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10 8.10.3Òâ´óÀû¿ª·¢°æ ¹úÄÚÖ÷Ìâ|ÎÞ¹ã¸æ|Ãæ¾ß|XP|¸ß¼¶ÉèÖÃ|CPUµ÷½Ú|Á÷³© attach_img bbk520 2018-10-3 2113 bbk520 2018-10-4 11:55
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MIX MIUI10 8.9.28¹úÄÚ¿ª·¢°æ XP|Ãæ¾ß|init.d|ºÚÓò|Ö÷ÌâÆƽâ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|ÊÊÁ¿¾«¼ò attach_img bbk520 2018-9-28 11270 erdmuzlq 2018-10-4 11:19
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Mix¡¾MIUI10-8.10.2¡¿ÏÂÀ­²¼¾Ö|¹ú¼Ê֪ͨ|ÈËÁ³ÏÔÃëIOS|±ùÏäͼ±êÒþ²Ø 1002¸ümandfx attach_img mandfx 2018-10-2 4239 ÕÅÓñ¿­ 2018-10-2 17:27

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-10-20 08:49 , Processed in 0.323828 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网