ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

СÃ×Max2ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 2|Ö÷Ìâ: 2934

   Òƶ¯ÊåÊåСÃ×MAX2Íæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩСÃ×MAX2Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬Ð¡Ã×MAX2È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  Ð¡Ã×MAX2Íæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º            ¢ÚȺ£º464158794
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6543 M44 2010-12-13 7851212456431 ASDSASDSADASDA ×òÌì 23:46
·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..3865 binbinshe 2015-2-15 463795198931 aihen118118 ×òÌì 18:26
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] СÃ×max2 µÚÈý·½ÖÐÎÄ twrp recovery·¢²¼ Ë¢»úʱ´ú¿ªÆô 170610 ×Ô¶¯½âÃÜdata  ...23456..188 ½ã½ãaa 2017-6-10 224939012 dreamwjy Ç°Ìì 20:19
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] СÃ×max2 ¹Ù·½Ð¹Â©°æ ÏßË¢¾ÈשÍêÕû¹Ì¼þ attach_img ×·¡îÃÎÏë 2018-7-9 61735 215566069 2019-1-14 01:31
±¾°æÖö¥ [ÆäËû] »¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈë½»Á÷-Ⱥ 593145037Çë´ó¼Ò¶à¶àת·¢Ðû´«£¡ attach_img muscle 2017-5-22 21522 Leeeeeeesx 2018-8-4 11:41
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
СÃ×MAX2ÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 注册自动送68体验金,2018注册送彩金白菜网,存28送58彩金不限制ip 博聚网
[ÌÖÂÛ] ²»´òÓÎÏ·ÊÇСÃ×max2£¬4+64ºÃ»¹ÊǺìÃ×note5£¬3+32ºÃ£¬²»´òÓÎÏ· New yanhenrui 1 Ð¡Ê±Ç° 013 yanhenrui 1 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max2 È«Íø×î¼Ñ MIUI10.1.1.0 Ã沿½âËø ·ÉËÙÉÁµç Îȶ¨°æ attach_img  ...23456..11 Abel-L 2018-11-12 1301825 18318691894 ×òÌì 23:40
[ÌÖÂÛ] ÊÇСÃ×max2£¬4+64ºÃ»¹ÊǺìÃ×note5£¬3+32ºÃ£¬²»´òÓÎÏ· New ÎÊЦö© ×òÌì 23:26 014 ÎÊЦö© ×òÌì 23:26
[Ë¢»ú°ü] СÃ× max2|HavocOS|Android O|Ô²½ÇÆÁÄ»|Prop±à¼­|»úÐÍÐÞ¸Ä|Xposed¿ò¼Ü|CPUµ÷½Ú|È«... attach_img zyyccb 2018-12-14 10379 13141951072 ×òÌì 23:09
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2|LineageOS16.0|°²×¿9.0|±©Ë¬Á÷³©|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|S8ÅÜÂíµÆ|È«ÃæÊÖÊÆ|»ð... attach_img  ...23456..8 zyyccb 2018-12-14 941500 18318691894 ×òÌì 22:52
[Ë¢»ú°ü] СÃ× MAX2 MIUI9¿ª·¢°æ 8.1.12 ¼«Ö¾«¼ò ÈËÁ³½âËø ×Ô¶¨Ò幦ÄÜ ´ý»ú³Ö¾Ã ¿É³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...23456..13 call_meؼСؼҶ 2018-1-13 1546510 zh84457265 ×òÌì 20:38
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2 RROS°²×¿8.1.ÄÚºËÓÅ»¯ AIÖÇÄÜ»·ÈÆ Magisk Xposed ÔöÇ¿ÉèÖà Á¦¼öÕä²ØʹÓà attach_img  ...2345 zyyccb 2018-9-8 593094 2208591903 ×òÌì 16:15
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2 flyme7µÚ¶þ°æÐÂÔöÒ£¿ØÆ÷²¹¶¡ attach_img agree  ...23456..9 ÌìÕæµÄ´´ÉË 2019-2-9 106934 2042629102 Ç°Ìì 22:15
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2|HavocOS-9.0|È«ÐÂÆðº½|AIÖÇÄÜËøºË|Trebuchet|À´µçÉÁ¹â|Ðü¸¡ÍøËÙ|¼«¶ÈΨÃÀ... attach_img New super12 Ç°Ìì 20:39 1147 xuesi Ç°Ìì 21:31
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2 coloros5.2.1¸üÐÂoppoÕ˺ŵǼ attach_img agree  ...234 New ÌìÕæµÄ´´ÉË 5 ÌìÇ° 36423 H296194980 Ç°Ìì 18:15
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2|HavocOS-8.1|¹ý¶É¶¯»­|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|WIFI²é¿´|È«ÃæÊÖÊÆ|AI¶à¹¦ÄÜ|Xp¿ò¼Ü|V4Òô... attach_img New zyyccb Ç°Ìì 16:26 155 ÅôÉÕ Ç°Ìì 16:26
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max2 HavocOS-9.0 È«ÐÂÆ𺽠AIÖÇÄÜËøºË Magisk ºÚÓò Trebuchet WIFI²é¿´ ±ùÏä attach_img New Kanganɳ Ç°Ìì 14:37 170 ¾Þ˧µÄÊ·¸ç¸ç Ç°Ìì 14:37
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max2 MIUI10 9.2.17¹úÄÚ¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|²¹¶¡ºÚÓò|ÏÂÀ­ÌìÆø|ÏÂÔؼÓËÙ|Á÷³© attach_img New bbk520 Ç°Ìì 11:08 272 xbbxbbwb Ç°Ìì 11:09
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MAX2 HavocOS-8.1 ¹ý¶É¶¯»­ ʱ¼ä¾ÓÖÐ Tre ºÚÓò WIFI²é¿´ ÊÖÊÆ Magisk AI¶à¹¦ÄÜ attach_img New Kanganɳ Ç°Ìì 10:53 138 Kanganɳ Ç°Ìì 10:53
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max2 MIUI10.1.1.0Îȶ¨°æ AI¼Ó³Ö ºÚÓò ROOT òñÉß Ö÷ÌâÆƽâ È«¾ÖÃÀ»¯ Ê¡µçÕ𺳷¢²¼ attach_img  ...23456..13 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-10-25 1441690 oxjh Ç°Ìì 10:29
[Ë¢»ú°ü] СÃ×Max2¡¾MIUI9.6.1.0Îȶ¨°æ¡¿ÈËÁ³ÏÔÃëIOS|Ê¡µçÎȶ¨|XP±ùÏä|°´¼üÊÖÊÆ 0822¸ümandfx attach_img  ...234 mandfx 2018-8-22 363081 hemingtao Ç°Ìì 09:50
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MAX2 MIUI10×îпª·¢°æ Ö÷ÌâÈÎÑ¡ RootȨÏÞ òñÉߺÚÓò ¸öÐÔ»¯ÉèÖà CPU ¾«¼òÊ¡µç attach_img New call_meؼСؼҶ 3 ÌìÇ° 295 dymd007 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2|[8.1]crDroid|»ðÁ¦È«¿ª|¼«ËÙÁ÷³©|³¬Ç¿´ý»ú||À´µçÉÁ¹â|Ðü¸¡ÍøËÙ|´¿¾»ÊµÓÃ|... attach_img New zyyccb 4 ÌìÇ° 489 Zezehai001 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2¿áÅÉJonrneyUIÌåÑé attach_img  ...23 New ÌìÕæµÄ´´ÉË 4 ÌìÇ° 30250 maqs29 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MAX2 [8.1] crDroid ÓÎÏ·¶¨ÖÆ T9²¦ºÅ ¹éÊôµØ Xposed ºÚÓò WIFI²é¿´ ³¬Ç¿´ý»ú attach_img New Kanganɳ 4 ÌìÇ° 4131 Zezehai001 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2|lineage15.1|×Ô¶¨ÒåDPI|Prop±à¼­|½ÚÈÕ¾ÞÏ×||À´µçÉÁ¹â|Ðü¸¡ÍøËÙ|´¿¾»ÊµÓÃ|... attach_img New zyyccb 4 ÌìÇ° 298 ÅôÉÕ 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MAX2 MIUI10 9.2.14¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ ѸÀ×VIP ¸ß¼¶ÉèÖà Xposed ìŲʼ«¼ò µä²ØÊ¡µç attach_img  ...23 New ½ã½ãaa 5 ÌìÇ° 26231 hebeijianke 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2 PixelOreo ¹È¸èÓÅ»¯ ¹È¸èÏà»ú Google·þÎñ ´¿¾»ÊµÓà ȫÃæÆÁÊÖÊÆ ×ÔÓɾ«¼ò... attach_img  ...2 super12 2018-12-19 15515 СÒíh 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2|AospExtended|×îºÃÓð²×¿9.0|×Ô¶¨ÒåDPI|S8ÅÜÂíµÆ|»ðÁ¦È«¿ª|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|¸ß... attach_img  ...234 zyyccb 2018-12-21 38946 СÒíh 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ× max2|Bootlegger8.1|ÑÕÉ«ÒýÇæ||»ðÁ¦È«¿ª|À´µçÉÁ¹â|Ðü¸¡ÍøËÙ|prop±à¼­|dpiµ÷½Ú... attach_img New zyyccb 5 ÌìÇ° 2109 dymd007 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2|Ç¿´óAICP|°²×¿8.1|×îÐÂÔ´Âë|ÍõÕ߸ßÖ¡|¼«ÖÂÁ÷³©|XP¿ò¼Ü|ÊÖÊƶ¨Òå|¸ß¼¶ÉèÖÃ... attach_img  ...23 zyyccb 2019-1-9 33425 q460778455 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2 ÇâOSµÚÒ»°æ attach_img  ...23456 ÌìÕæµÄ´´ÉË 2019-2-11 65707 z18631331643 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2¸üÐÂcolor os5.2.1²»Ò»ÑùµÄÌåÑé attach_img  ...2345 ÌìÕæµÄ´´ÉË 2019-2-11 52516 asw123456789 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2|HavocOS-9.0|¶àÒôЧ|»ðÁ¦È«¿ª|DPIµ÷½Ú|È«ÆÁÊÖÊÆ|È«¾ÖäÖȾ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...2345 zyyccb 2019-1-11 59583 guiyu568 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [СÃ×]Max2.¶íÂÞ˹V9.2.2.0.Îȶ¨°æ.¿ìÈçÉÁµç.ROOTȨÏÞ.ÊʶȾ«¼ò.³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...2345 ¾²Ïã 2018-3-26 544046 zheixyz 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MAX2 Android O AEX ´¿¾»Ô­Éú ROOT ³ýϦ¾ÞÏ× Ô²½Ç »úÐ͵÷½Ú ÊÖÊÆ Á÷³©¹éÊôµØ attach_img Kanganɳ 2019-2-2 9216 EAFSA 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×Max2 MIUI10 9.2.12 ²¨À¼¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img New 1844855803 7 ÌìÇ° 1139 »±»¨Æ®Ïã 7 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] СÃ×MAX2 coloros3.1³¢ÏÊÊÔÍæ attach_img ÌìÕæµÄ´´ÉË 2019-1-13 7498 Cr9888999 2019-2-11 23:40
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2|HavocOS|°²×¿8.1|»ðÁ¦È«¿ª|´¿¾»Á÷³©|V4ÒôЧ|Xposed¿ò¼Ü||È«ÃæÊÖÊÆ|¸ß¼¶Éè... attach_img  ...2 zyyccb 2019-2-10 12190 412436 2019-2-11 15:08
[Ë¢»ú°ü] СÃ× max2|RROS|°²×¿8.1|³¬¼¶ÅäÖÃ|»ðÁ¦È«¿ª|´¿¾»Á÷³©|V4ÒôЧ|Xposed¿ò¼Ü||È«ÃæÊÖÊÆ... attach_img super12 2019-2-11 7176 kk8011 2019-2-11 09:35
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×Max2 MIUI10 9.1.1 ²¨À¼¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img 1844855803 2019-1-1 6311 wszpz 2019-2-10 16:36
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2 MIUI9¿ª·¢°æ µÍÈÈÊ¡µç ³¬Ç¿´ý»ú °²È«¿ìËÙ ÓÅ»¯ÔË´æ´ó ÂÌÉ«¼òÔ¼ ROOTȨÏÞ attach_img  ...23456..13 ×Ë̬ؼcool 2018-4-8 1523489 wszpz 2019-2-10 16:31
[Ë¢»ú°ü] СÃ×MAX2 [Oreo] RemixOS ʱ¼ä¾ÓÖÐ Tre ºÚÓò WIFI²é¿´ ÊÖÊÆ Magisk AI¶à¹¦ÄÜ attach_img Kanganɳ 2018-9-18 9529 he97896 2019-2-9 22:10
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2|LineageOS|°²×¿9.0|Ë¿»¬Á÷³©|¼±ËÙÄÚºË|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|È«ÃæÊÖÊÆ|»ðÁ¦È«... attach_img  ...234 zyyccb 2018-12-22 39690 he97896 2019-2-9 22:06
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2|RemixOS-8.1|³¬¶à×Ô¶¨Òå|·ÉËÙÁ÷³©|ÃæÆÁÊÖÊÆ|Xposed¿ò¼Ü|¸ß¼¶ÉèÖÃ|¼«Á¦ÍƼö attach_img zyyccb 2018-12-10 10249 he97896 2019-2-9 20:04
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2|OreoAICP|Å·ÃÀ·çÉÐ|±ùÏ䶳½á|Äں˵÷½Ì|³¬³¤´ý»ú|ÓÎϷרÓÃ|XP¿ò¼Ü|¸ß¼¶Éè... attach_img super12 2019-2-9 3133 412436 2019-2-9 15:40
[Ë¢»ú°ü] СÃ×max2ÒÆÖ²vivoË¢»ú°üFuntouch OS 3.1Ê¡µç¼ò½à¾øÎÞÍƹãÈí¼þÅäÉÏmax2´óÈÝÁ¿µç³ØÎ޵Рattach_img  ...23456..8 רÃÅ·ÉÅ£ 2018-12-21 851301 3203086141 2019-2-8 15:47

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-2-19 02:13 , Processed in 0.892067 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网