ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
°æÖ÷: aasqaasq
   Òƶ¯ÊåÊåÀÖÊÓ¿áÅÉCool1 DualÊÖ»úÍæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩÀÖÊÓ¿áÅÉCool1ÊÖ»úÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬ÀÖÊÓ¿áÅÉCool1ÊÖ»úÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳
cool1Éú̬ÊÖ»ú²ÎÊý£º¸ßͨ652¡¢5.5Ó¢´ç1080P¡¢3GB/4GBÔË´æ¡¢32GB/64GBÄڴ桢ǰÖÃ500Íò+Ë«1300ÍòÏñËØÉãÏñÍ·¡¢ÀÖÊÓEUIϵͳ¡¢4060mAh¡¢1099Ôª/1499Ôª/1699Ôª
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6516 M44 2010-12-13 7818412072299 С°×Ãû×Ö±»ÇÀ ×òÌì 01:10
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2680382 ¼«ËÙÐdz½ 2018-8-13 10:30
±¾°æÖö¥ [¹Ù·½¹Ì¼þ] cool1 dual£¨C106£©¹Ù·½Ô­°æÏßË¢°ü(ÒѾ­ÌáÈ¡ËùÓÐÎļþ)  ...23456..188 aasqaasq 2016-8-28 225561523 workstone Ç°Ìì 22:22
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] cool1ÊÖ»úÈƹýBLËøÇ¿Ë¢µÚÈý·½TWRP RecoveryºÍÍêÃÀROOTµÄ·½·¨ attach_img  ...23456..383 xiaoyuchen 2016-9-21 4593126946 hjxzyx Ç°Ìì 18:59
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026S ¹Ù·½¾«Æ· Éî¶È¾«¼ò ·ÉËÙÁ÷³© ÍêÃÀROOT Îȶ¨³¬Ç¿ attach_img agree  ...23456..68 ©ÊÕ12 2018-2-7 81219602 lv9451945 ×òÌì 23:58
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 026S ÍêÃÀ¾«¼ò ¼«ÖÂÓÅ»¯ È«Ï¢¶Å±È supersuȨÏÞ Ê¡µçÎȶ¨ Á÷³© ¼±ËÙÌåÑé attach_img  ...234 call_meؼСؼҶ 2018-8-17 382870 ´óÁ¦ºïÍõ ×òÌì 21:19
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ´¿¾»¶øÉú Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..8 ©ÊÕ12 2018-8-22 945492 À§À§µÄÒ²Òª ×òÌì 21:17
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...23456..9 zyyccb 2018-9-23 974575 áêáê_9 ×òÌì 17:52
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 026S¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..14 super12 2018-7-29 1616233 áêáê_9 ×òÌì 17:52
[ÌÖÂÛ] ÖÕÓÚÖªµÀ¿áÅÉCOOL1´ý»úÒ»ÍíÈ¥µç15%µÄÔ­ÒòÁË£¬ ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel  ...23456..15 lgh0156 2017-4-12 17418818 babykang ×òÌì 17:12
[Ë¢»ú°ü] Ø­JieØ­Ê×·¢ÒÆÖ²360OsÎȶ¨°æ¡£HIFiÒôÖÊ¡£Ê¡µçÁ÷³© £¨ÐÞ¸´Ðźţ© attach_img  ...23456..21 13680482241 2017-12-27 2409216 wzg1314 ×òÌì 16:41
[ÇóÖú] ¡¾Óг¥¡¿¿áÅÉcool1 dual C106 ºÚש Ö»Äܽø9008 ÓдóÉñ°ïæ½â¾öÏÂÂð ¡¾... Òѻظ´  ...2 hk353901705 2018-6-9 151152 fan2see ×òÌì 09:05
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 Ó¡¶È°æ018s Ö§³ÖµçÐÅ¿¨ ÍêÃÀroot ¼«Ö¾«¼ò Éî¶ÈÓÅ»¯ Á÷³©Îȶ¨Ê¡µç ÍƼöË¢»ú attach_img  ...23456..25 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-4-20 29711460 chen16 Ç°Ìì 19:32
[ÆÀ²â] HavocOS °²×¿8.1£¨COOL1DUAL C106-9£©Ê¹ÓÃС½á ÐÂÈËÌû attach_img  ...234 xudongqing 2018-9-18 413792 xumin_king Ç°Ìì 19:18
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉcool1dual/1cÔ­Éú°²×¿6 attach_img  ...23456..10 ¹Â¶ÀÇó°Ü666 2018-1-25 1087667 chen16 Ç°Ìì 17:42
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 ¹Ù·½026S ·ÉËÙ¼ò½à ROOTȨÏÞ ³¬Ç¿´ý»ú È«¾ÖÃÀ»¯ Ç¿ÁÒÍƼö×îп¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..49 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-3-24 57914599 qqt163 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] °²×¿7.0 root·½·¨£¬Ö§³Öjui New °¥ÔµÀ´Èç´Ë 3 ÌìÇ° 083 °¥ÔµÀ´Èç´Ë 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] 8.0Ö¸ÎƽâËø¿ÉÓõÄÒ»¼üËøÆÁ ÐÂÈËÌû New °¥ÔµÀ´Èç´Ë 3 ÌìÇ° 063 °¥ÔµÀ´Èç´Ë 3 ÌìÇ°
[ÇóÖú] JUI7.1.1ÓÐûROOT·½·¨£¿ÄĸöROOTµÄROMºÃÓã¿ Òѻظ´ songrunman 2017-10-5 83352 nnrtkj 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ·ÖÏí£¡£¡³¬¼òµ¥£¬5ÃëÌæ»»reË¢µÚÈý·½°ü£¡£¡ attach_img agree  ...23456 349605387 2017-8-13 6516420 MTK8888 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106 MIUI10 8.8.24 Õðº³À´Ï® ¼«ËÙÉÁµç ¿ì³äºìÍâ Ö÷ÌⱬÆÆ Á÷³©ÈçË¿ Ê×°æ attach_img  ...23456..19 د×Ïá°ìá 2018-8-24 2187818 wzg1314 4 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ÇëÎÊcool c106-9ÈçºÎrootµÄ°¡£¿ ÐÂÈËÌû New ·½Ô²ÌìÏ 5 ÌìÇ° 087 ·½Ô²ÌìÏ 5 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ¸÷λ´óÀУ¬ÎÒ½ñÌì»ñÈ¡rootȨÏ޺󣬾ÍÒ»Ö±ÔÚ¿ª»ú½çÃæÔõô°ì°¡ Òѻظ´ ÄÏÃÅ°²´º 2018-8-16 2272 ·½Ô²ÌìÏ 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æÐÂV4ÒôЧÇåÐÂÓÅ»¯Ê¡µç¼«ÖÂÌåÑéÁ¦¼öÕä²Ø attach_img  ...23 zyyccb 2018-9-15 251497 yzcxu 5 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ÍêÃÀÆƽâ°Ù¶ÈÔÆÏÂÔØÏÞËÙµÄÎÊÌ⣡ÊÖ»úÏÂÔØROMµÄÓû§±Ø¿´...BYС½Ü heatlevel  ...23456..37 ¤Ò¤ÅС½Ü 2017-1-6 43917417 13229005209 7 ÌìÇ°
[ÆäËû] [Oreo][8.1.0]Lineage OS 15.1 C103/C106/Leree  ...234 zhq111 2018-9-3 373614 zhq111 7 ÌìÇ°
[¼¯ºÏÌû] °²×¿£¬8.0µÄJUI£¬°áÀ´ÁË  ...2 lwdplmm 2018-9-18 232039 aa1009221008 2018-10-12 15:03
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ C106 ÊÖ»úÉý¼¶ Journey UI ÐÂÈËÌû attach_img  ...2 n997 2017-10-4 199279 i_sky1212 2018-10-11 16:33
[Ë¢»ú°ü] ¡¾C106/7¡¿COOL dual AOSP 6.0.1|Ô­Éú6.0|Ö¸ÎÆ¿ÉÓÃ|XPOSED Á÷³©Îȶ¨|.... ÐÂÈËÌû heatlevel  ...23456..12 ´º·çÄÏÒÀ 2017-4-22 14220545 i_sky1212 2018-10-11 11:09
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 ÏßË¢¾Èש°ü Ïêϸ½Ì³Ì ½â¾ö ¶¨ÆÁ ºÚÆÁµÈ º¬¹Ì¼þ+¹¤¾ß+Çý¶¯+½Ì³Ì attach_img  ...23456..10 Сү·¶¶ù 2018-6-14 1115991 dengrenfu 2018-10-10 13:37
[ÇóÖú] ÐÂÊÖÇóÎÞÏÞ½øÈëRecģʽ Òѻظ´ attach_img bbwyggjp 2018-9-23 5271 1064674359 2018-10-7 12:02
[Ë¢»ú°ü] Ø­JieØ­Flyme6 8.1.16-ÕæHIFI-¸ßÇåͨ»°-Ó¦Óö࿪ attach_img  ...23456..15 13680482241 2018-1-24 17010148 1064674359 2018-10-7 11:56
[ÇóÖú] ²»ÓõçÄÔ¿ÉÒÔË¢Âð 2639016554 2018-10-6 0102 2639016554 2018-10-6 14:19
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106 ¹Ù·½¾«Æ·026°æ ÍêÃÀROOT ¾«¼òÓÅ»¯ ΨÃÀ¶¨ÖÆ ¶àÏîÌØÉ« ÍêÃÀÌåÑé ×ÔÓðæ attach_img  ...23456..9 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-8-10 975935 afang 2018-10-5 22:23
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.8-017S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ¾«¼òÓÅ»¯ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..23 ©ÊÕ12 2018-2-7 26411862 unsky 2018-10-3 22:05
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉCool1 JUI Android7.1.1¾­µä°æ ÐÂÔöºÚÓò ¾«¼òROOT V4ÒôЧ 7/8/10 attach_img  ...23456..21 ÎÒ°®¼¡Èâ 2017-8-10 25112529 csp85123 2018-10-3 03:00
ͶƱ [ÌÖÂÛ] ´ó¼Ò ¶¼ÓÃʲôϵͳ ¼¸¸ö¿¨ 305572880 2018-9-27 0220 305572880 2018-10-2 21:50
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉCool1dual Flyme6.8.8.9R »ùÓÚAndroid7.1ÊÊÅ䣨·Ç³£ºÃÓã¬Ç¿ÁÒÍƼö£© attach_img  ...2345 xudongqing 2018-9-20 514127 Êӻþõ 2018-10-1 12:51
[ÇóÖú] Ë¢jui³Éש Òѻظ´ СÀóÖ¦ 2018-9-8 3434 unsky 2018-9-30 15:04
[ÇóÖú] Ë¢»ú£ºË¢µÚÈý·½recovery Òѻظ´ ernet 2017-5-3 34539 gradycc 2018-9-27 23:15
ͶƱ [ÌÖÂÛ] ´ó¼Ò¶¼ÓÃʲô¿¨ 305572880 2018-9-27 0132 305572880 2018-9-27 16:43
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉCool1_dual MIUI8È«Íø¹«²âµÚÎå°æ_»ùÓÚEUI5.8²å×®ÊÊÅä 6/12/15 attach_img heatlevel agree  ...23456..178 ycjeson 2016-10-24 212466216 ²»¶¨À©É¢ 2018-9-26 18:07
[ÇóÖú] ÇóÎÊ Òѻظ´ aa1031415077 2018-9-25 2183 xudongqing 2018-9-25 22:06
[Ë¢»ú°ü] ·ÖÏí¸ö¿áÅÉcoo1/EUI/5.9.026S¾«¼ò°æ/Xp¿ò¼Ü/ÍêÃÀROOT attach_img agree  ...23456..61 jimo778 2017-7-22 73117487 chen16 2018-9-24 02:06
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉcool1 dualϵÁÐ °²×¿7.1.1 ¿áÅÉJUI×îÐÂ°æ ¸ß¼¶¹¦ÄÜ ¾«¼òÓÅ»¯ RootÊ¡µç°æ attach_img heatlevel  ...23456..39 ·¬ÇÑС×Ó 2017-8-13 45837295 ±¼¦ 2018-9-24 02:04
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106 EUI5.9 ¶À¼ÒÁã¹ã¸æ ·ÉËÙ¼«¼ò Á÷³©ÈçË¿ Á¼ÐļÑ×÷ ÖØ°õÍƼö Õä²Ø°æ attach_img  ...23456..15 د×Ïá°ìá 2018-6-30 1696973 ´óÁ¦ºïÍõ 2018-9-24 01:48
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 026SÕä²ØÁã¹ã¸æ³¬Ç¿´ý»úÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧǿÁÒÍƼö attach_img  ...234 super12 2018-8-8 362550 linn2o 2018-9-24 01:48

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-10-20 07:49 , Processed in 0.299558 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网