ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

360 N5ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 1|Ö÷Ìâ: 4199

°æÖ÷: ¹ÛÄî
   Òƶ¯ÊåÊå360 N5Íæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩ360 N5Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬360 N5È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  360 N5Íæ»úQQȺ£º¢ÙȺ(Âú)£º437413271            ¢ÚȺ£º650135929
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6543 M44 2010-12-13 7851212456431 ASDSASDSADASDA ×òÌì 23:46
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ³¬¼òµ¥£¡360 N5 ½âËøBL+Ë¢ÈëµÚÈý·½TWRP Recovery+ÆƽâRoot½Ì³Ì attach_img  ...23456..384 ¹ÛÄî 2017-7-24 4603137782 971204169 ×òÌì 23:53
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] 360N5Ò»¼üË¢Èëtwrp£¨root£©¹¤¾ß2.0°æ±¾·¢²¼ byË«ÁØ£¨2018Äê1ÔÂ9ÈÕ¸üУ©  ...23456..396 ¹ÛÄî 2018-1-9 474968948 BILL93 ×òÌì 22:28
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] 360N5ÏßË¢¾Èשԭ³§ROM£¬Ïßˢˢ»ú°ü+Ë¢»ú½Ì³Ì attach_img  ...23456..134 Àײ¼Ë¹ 2017-12-26 159927527 WoZUiDiao 2018-12-16 19:32
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
360ÊÖ»úN5ÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 注册自动送68体验金,2018注册送彩金白菜网,存28送58彩金不限制ip 博聚网
[½Ì³Ì] 360 N5È«Íøͨ°æQPST±¸·ÝNVºÍ»Ö¸´½Ì³Ì£¨»Ö¸´3G/4GÉÏÍø¡¢¸ÄIMEI£© attach_img heatlevel agree  ...23456..175 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-10-25 209141828 ÊǶ«·ç¹É·Ý °ëСʱǰ
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 8.2.4ͬ²½¸üÐÂÈËÁ³½âËø XP¿ò¼Ü ¸ß¼¶ÉèÖà ²¼¾ÖÇл» Ö÷Ìâ+ºËÐÄÆƽâ attach_img agree  ...23456..174 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-2-4 208124814 ³ÌÉܾû ×òÌì 22:55
[½Ì³Ì] ¹ØÓÚ´«¸ÐÆ÷ʧЧÎÊÌ⣬ÐÞ¸´·½·¨~ digest heatlevel agree  ...23456..108 ÃÎÌìؼ 2017-8-1 128536116 ohope ×òÌì 21:56
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÄêÄ©¾ÞÏס¿360N5 091°æ »¤ÑÛģʽ ¾«¼òÓÅ»¯ ¶Å±ÈÒôЧ ¶à¹¦ÄÜÉèÖà ȥ¹ã¸æ ¹Ù¸Ä°ü attach_img  ...234 µ­ÍüÉËÍ´ 2019-1-31 38629 xiaobaoqin ×òÌì 17:47
[ÇóÖú] Ö¸ÄÏÕ롢¼ÏñµÈ¶¼²»¹ÜÓÃÁË New yaopeng110120 ×òÌì 16:50 023 yaopeng110120 ×òÌì 16:50
[Ë¢»ú°ü] 360N5 091Îȶ¨ Éî¶ÈÓÅ»¯ ÍêÃÀROOT ¹ã¸æÆÁ±Î Xposed ºÚÓò²¹¶¡ ÆÁÄ»ÖúÊÖ µä²Ø¶¨ÖÆ Ê¡µç attach_img agree  ...23456..48 ½ã½ãaa 2018-11-15 5725844 66744156 ×òÌì 15:26
[½Ì³Ì] 360N5Ò»¼üroot¹¤¾ß ÐÂÈËÌû attach_img digest heatlevel agree  ...23456..40 -Ë«ÁØ- 2017-7-25 47284319 66744156 ×òÌì 15:12
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«Íøͨ¹Ù·½360OS 121¾«¼ò°æ ÊÊÓÃMIUIµ×°ü attach_img  ...23456..287 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-10-20 343334688 ljj869 ×òÌì 09:34
[Ë¢»ú°ü] 360 N5 V131 ¼«Ö¾«¼ò Éî¶ÈÓÅ»¯ ÈÕÓüÑ×÷ ÇåÐÂÃÀ»¯ ROOTȨÏÞ Ê¡µçÎȶ¨ attach_img  ...23456..66 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-1-27 78913495 Jansem Ç°Ìì 21:06
[Ë¢»ú°ü] 360 N5 OS3.0Îȶ¨°æ Ê¡µçÁ÷³© ¼òµ¥ÊµÓà ϵͳÇá¿ì·ÉËÙ ¼«¼òµÍºÄ °²È«Îȶ¨ ´óÔË´æ attach_img  ...23456..52 ×Ë̬ؼcool 2018-4-12 61315085 dawanjia Ç°Ìì 13:57
[½Ì³Ì] 360N5(QK1605)¹Ù·½ÏßË¢½Ì³Ì attach_img  ...23 ¹ÛÄî 2017-7-28 3416108 dawanjia Ç°Ìì 12:39
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 8.1.18 ͬ²½¸üРԭ°æÉÌµê ¸ß¼¶ÉèÖà ²¼¾ÖÇл» Ö÷Ìâ+ºËÐÄÆƽâ attach_img agree  ...23456..61 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-1-18 72010560 ½ÙºóÓàÉúϲÄã 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360 N5 V084Îȶ¨°æ ¼«Ö¾«¼ò ¶Å±ÈÒôЧ supersuÊÚȨ XP¿ò¼Ü Îȶ¨ÊµÓà ʡµç Á÷³© attach_img  ...23456..14 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-9-4 1634716 a158303444 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360N5£¨QK1605£©¹Ù·½ÏßË¢¹Ì¼þ attach_img heatlevel  ...23456..943 ¹ÛÄî 2017-7-25 1131170384 BILL93 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] 360n5´«¸ÐÆ÷ʧЧ½â¾ö°ì·¨£¬byÃÎÌìؼ ÐÂÈËÌû attach_img  ...2 lg_gm 2017-10-8 164988 li786531948 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] µÚÈý·½recϵĿ¨Ë¢·½·¨ºÍ×¢ÒâÊÂÏî attach_img  ...23 ¹ÛÄî 2017-7-29 2810723 ÇçÌìÓê½¥½¥ 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] 360N5 6.0Éý¼¶7.1×¢ÒâÊÂÏîºÍ½Ì³Ì¡£ attach_img ÃÎÌìؼ 2017-7-26 93411 ÇçÌìÓê½¥½¥ 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] 360N5£¨QK1605£©¾ÈºÚש½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..45 ¹ÛÄî 2017-11-14 52929261 xiaobaoqin 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360 N5È«Íøͨ ¹Ù·½¾«Æ· ÍêÃÀROOT Ê¡µçʵÓà ¾«¼òÓÅ»¯ Îȶ¨Á÷³© Ö§³ÖË¢»ú attach_img agree  ...23456..114 ©ÊÕ12 2017-8-14 135722728 343428613 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 7.11.2²¨À¼°æ ÐÂÔöºÚÓò аæ¸ß¼¶ÉèÖà ͬ²½¸üРÖ÷Ìâ+ºËÐÄÆƽâ attach_img agree  ...23456..142 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-11-2 169215194 ljj869 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360N5 V3.0 087Îȶ¨ Éî¶ÈÓÅ»¯ ÍêÃÀROOT ¹ã¸æÆÁ±Î ºÚÓò ¶Å±È Xposed ÆÁÄ»ÖúÊÖ µä²ØÊ¡µç attach_img agree  ...23456..48 ½ã½ãaa 2018-9-28 56411892 ÁÈÂä¼ÅÁÈ 6 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ĽÈÝ´ó´óµÄMIUI10°ü ¿ÉÒÔÓÃÄĸöXP¿ò¼Ü£¿Çó¸æÖª New fangqing1 6 ÌìÇ° 059 fangqing1 6 ÌìÇ°
[ÇóÖú] 360N5S£¬À¶ÆÁ¹ý4´Î£¬È»ºóµÚ5´Î¿ª¸ßµÂµØͼµÄʱºòÀ¶ÆÁÁ˾ÍÎÞ·¨Æô¶¯£¬³äµçµÄʱºòºôÎüµÆºìÉ«Ò»ÃëÒ»ÉÁµÄ¡£¿ÉÄÜÊÇʲôÎÊÌâ°¡£¿ Òѻظ´ New ÀäÕê¾² 6 ÌìÇ° 170 kkend 6 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ºì°üÇóÖú£¡·´¸´Ë¢Á˼¸¸ö°²×¿6.0µÄROMºó£¬·¢ÏÖ²»ÄܼÒô Òѻظ´ boysoon 2019-1-23 4143 ×·¡îÃÎÏë 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«Íøͨ¹Ù·½OS 131¾«¼ò°æ ¸ß¼¶ÉèÖà ÍæתÐÔÄÜ ÓÎÏ·ÓÅ»¯ ¶Å±È+òñÉß ÇåÐÂÌåÑé attach_img agree  ...23456..60 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-1-27 70814414 cfsuzi 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 8.4.12¿ª·¢°æ ForgiveÉèÖà ·ÖÆÁ ͬ²½¸üРXP¿ò¼Ü Ö÷ÌâºËÐÄÆƽâ attach_img  ...23456..50 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-4-17 59010008 cr26696 2019-2-10 13:17
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI8Îȶ¨°æV8.1.1 Xposed¿ò¼Ü ¶Å±È+òñÉß ¸ß¼¶ÉèÖà ²¼¾ÖÇл» Ö÷Ìâ+ºËÐÄ attach_img  ...23456..50 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-12-25 59915836 qinsi1 2019-2-9 20:57
[Ë¢»ú°ü] 360 N5 055Îȶ¨°æ °²×¿7.1.1 Éî¶ÈÓÅ»¯ ÍêÃÀROOT ¶àÏîÐÞ¸´ ¶Å±ÈÒôЧ UIÔöÇ¿ ·É³©Ê¡µç attach_img agree  ...23456..207 ½ã½ãaa 2017-9-30 247928842 Zevyu 2019-2-9 20:55
[Ë¢»ú°ü] 360N5 066 OS3.0й¦ÄÜ Éî¶ÈÓÅ»¯ ÍêÃÀROOT È«ÐÂUI ΨÃÀ·ÉËÙ ¾«¼òÊ¡µç ÍƼöË¢»ú attach_img heatlevel agree  ...23456..276 ½ã½ãaa 2017-11-1 331133801 Zevyu 2019-2-9 20:13
[ÇóÖú] ÍøÂçÐźÅÔõôÑù£¬»á²»»áÒ»¸ö¿¨¿ª4gÍøÂçÊý¾ÝÁíÒ»¸ö¿¨µÄÐźžͺÜÈõ yudairong 2019-2-8 053 yudairong 2019-2-8 23:17
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 8.1.29 ÔöÇ¿Îȶ¨ÐÔ Ô­°æÉÌµê ¸ß¼¶ÉèÖà ²¼¾ÖÇл» Ö÷Ìâ+ºËÐÄÆƽâ attach_img  ...23456..51 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-1-29 6108149 ËÕÖÝ 2019-2-8 19:32
[ÆÀ²â] 360N5 ÎÞÏÞÖØÆô£¬³õ²½ÅÐ¶Ï ÐÂÈËÌû 77217635 2018-8-30 41334 kkend 2019-2-8 14:04
[Ë¢»ú°ü] 360OS3.0-N5-V079 È«ÐÂÀ´Ï® ÍêÃÀROOT ºÚÓòÖ§³Ö ΨÃÀÌåÑé ÆÁÄ»ÖúÊÖ ¼òԼʡµç ÍƼöË¢»ú attach_img agree  ...23456..69 ½ã½ãaa 2018-2-8 81713968 18207814181 2019-2-7 19:11
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 7.10.27 ÐÞ¸´Í¨»°µçÁ÷Éù ͬ²½¹Ù·½¸üРÖ÷Ìâ+ºËÐÄÆƽâ attach_img agree  ...23456..81 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-10-27 9609681 fsdgvdf 2019-2-7 10:27
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 8.3.30¿ª·¢°æ ForgiveÉèÖà ÈËÁ³½âËø XP¿ò¼Ü Ö÷ÌâºËÐÄÆƽâ attach_img agree  ...23456..55 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-3-30 64914912 13307825633 2019-2-7 00:38
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 8.4.5¿ª·¢°æ ForgiveÉèÖà ͬ²½¸üРXP¿ò¼Ü Ö÷ÌâºËÐÄÆƽâ attach_img agree  ...23456..43 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-4-5 5099160 wilhelmchang 2019-2-6 21:35
[ÇóÖú] 360n6£¬Çë½Ìһϣ¬ÄĸörecÄÜÍêÕûµÄ±¸·Ýϵͳ£¬²¢Õý³£»Ö¸´µÄ£¿Á÷ÄêµÄºÃÏñ²»ÐÐ liyixiu 2019-2-6 051 liyixiu 2019-2-6 15:17
[Ë¢»ú°ü] 360 N5 MIUI10 9.1.26 ¿ª·¢°æ ÐÂÄê¿ìÀÖ ¸ß¼¶ÉèÖà òñÉßÒôЧ ²¼¾ÖÇл» Ö÷ÌâÆƽâ attach_img  ...23456..15 ĽÈÝåÐÒ£ 2019-1-26 1781523 BILL93 2019-2-3 22:59
[ÇóÖú] ÔÙÎÊ´óÀÐÒ»¸öÎÊÌâ ΪʲôÔÚ¼«ËÙÅÌÉÏÏÂÔØµÄ MIUI10 romÊÇhtmlβ׺µÄÎļþ ÊDz»ÊÇÖ±½Ó¸Ä³Écpb¾Í¿ÉÒÔË¢ÁË ÄªÑþèª 2019-2-3 081 ĪÑþèª 2019-2-3 18:35
[ÇóÖú] Ë¢»úMIUI10ºóÊÖ»ú¹Ø»úÈ»ºó¾Í¿ª²»ÁË»úÁËÕ¦Õû ÐÂÈËÌû TBH3312 2019-2-3 1143 ¶®Ð¡Ãà 2019-2-3 18:14
[ÇóÖú] »°Í²Ê§Áé Òѻظ´ ´ó°®¹È¸è 2019-2-3 289 guo776197 2019-2-3 17:29
[ÇóÖú] 360N5µÄNV±¸·ÝÎļþ ÐÂÈËÌû 2279374531 2019-2-2 095 2279374531 2019-2-2 17:41

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-2-19 02:13 , Processed in 0.919549 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网